Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Data publikacji: 2015-01-14
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
REFERENT

Nazwa i adres jednostki:
Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol.

Określenie stanowiska:
Referent.

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
, zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe:

Wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:
1) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego, stosownie do opisu stanowiska (przy wykształceniu średnim wymagany jest 2-letni udokumentowany czas pracy).
2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) nie skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     4)  nieposzlakowana opinia,
    5) posiadanie obywatelstwa polskiego.
 
Wymagania dodatkowe do zatrudnienia na stanowisku:
1) biegła obsługa komputera oraz sprawne poruszanie się w środowisku internetu,
2) preferowane wykształcenie wyższe o kierunku administracja,
3) doświadczenie w pracy w administracji publicznej,
4) predyspozycje osobowościowe: łatwość nawiązywania kontaktu z interesantem, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, samodzielność,
5) prawo jazdy kat. B,
6) znajomość obowiązujących przepisów prawnych dotyczących stanowiska pracy, tj.:
- ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 885 ze zm.).
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
- ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U.               z 2014 r. poz. 1619),
- ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.).
- ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

1) Współpraca z organizacjami pozarządowymi na terenie gminy oraz prowadzenie spraw związanych z działalnością tych organizacji.
2) Prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem postępowań konkursowym, w tym m.in. sprawdzanie wniosków wpływających na organizowane otwarte konkursy ofert, przygotowywanie umów z podmiotami wyłonionymi w drodze konkursu oraz kontrola merytoryczna podmiotów, które otrzymały dotacje.
3) Realizacja procedur pozakonkursowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.                      o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4) Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla organizacji pozarządowych i informowanie ich o tych możliwościach.
5) Stała współpraca oraz pomoc pracownikom merytorycznym w windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności przysługujących Gminie Narol.
6) Prowadzenie bezpośrednich kontaktów z dłużnikami, mające na celu informowanie dłużników                          o wystąpieniu zadłużeń, ustalanie przyczyn zadłużenia, zapobieganie ich narastaniu, minimalizowanie opóźnień w płatnościach, informowanie o naliczaniu odsetek i ewentualnie            o możliwości ubiegania się o ulgę w spłacie zadłużenia.

Wymagane dokumenty:

1) Curriculum Vitae,
2) List motywacyjny,
3) Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, oraz ewentualnie innych dokumentów potwierdzających ukończenie dodatkowych kursów i szkoleń,
4) Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) Oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane           z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta          i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty - z podaniem adresu zwrotnego. Na kopercie należy umieścić dopisek „Dotyczy naboru na stanowisko referenta”. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26.01.2015 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o osobach, które spełnią wymogi formalne będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.
 
Inne informacje.
I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu osoby, które spełniły wymogi formalne zostaną powiadomione indywidualnie.
II etap weryfikacji.
Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, podczas której sprawdzona zostanie przydatność kandydata do pracy na stanowisku. Podczas II etapu weryfikacji komisja oceniająca przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną z kandydatami.
 


                                                                                                                Burmistrz
                                                                                                     Miasta i Gminy Narol
                                                                                         
                                                                                                             Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny