Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro
Data publikacji: 2006-12-19
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Ogłoszenie o zamówieniu poniżej 60 000 euro

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ w NAROLU

UL. Graniczna 11, 37-610 Narol

 

2) określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.).

 

3) określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także jej cenę, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne:

Specyfikację można pobrać w siedzibie zamawiającego: MGZEAS w Narolu, 37-610 Narol w dniach urzędowania w godz. 8.00 – 15.00 w  pok. 25

Upoważnionym do kontaktu z wykonawcami jest Pan Stanisław Rysiowski tel (016) 6319324  w godz. 8.00 – 14.00.

Specyfikacja jest udostępniana bezpłatnie.

 

4) opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;

Przedmiotem zamówienia jest:

1)      Sprzedaż paliw w następującym asortymentach i ilościach:

a)      Olej napędowy – ok. 2000 l miesięcznie- ok. 24 000 l rocznie,

2)      Sprzedaż paliw zgodnie z obowiązującymi normami w zakresie jakości paliw oraz wymogami ochrony środowiska oraz przepisami BHP określonymi we właściwych przepisach branżowych.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

5) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej;

Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

 

6) termin wykonania zamówienia;

Rozpoczęcie- po rozstrzygnięciu postępowania w terminie wskazanym przez zamawiającego. Zakończenie – 31.12.2007 r.

 

7) opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający wymogi ustawy prawo zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

8) informację na temat wadium;

Zamawiający nie przewiduje złożenia wadium.

 

9) kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Kryteria oceny i ich znaczenie określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia w Rozdz. XVIII.

    

10)   miejsce i termin składania ofert;

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego: MGZEAS W Narolu ul. Graniczna 11, 37-610 Narol          w dniach urzędowania w godz. 8.00 – 15.00 w pok. 25 (sekretariat) do dnia 05.01.2007r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.01.2007r. o godz. 11.00 w pok. nr 25

     

11)   termin związania ofertą.

Termin związania ofertą upływa w dniu 04.02.2007r.

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

 

15.12. 2006…………………………………………..

/Data i podpis/

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny