Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej w Płazowie, oznaczonej jako działki nr 488/4 i 489 o łącznej pow. 0,2053 ha.
Data publikacji: 2014-12-19
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 488/4 o pow. 0, 1762 ha i 489 o pow. 0,0291 ha.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Płazowie, przy ul. Piaskowej, gm. Narol. Nieruchomość niezabudowana, położona pośród zabudowy siedliskowy wsi. Od strony zachodniej i północnej graniczy z działkami zabudowanymi. Od strony południowej i wschodniej nieruchomość przylega do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej. Od ul. Piaskowej nieruchomość jest ogrodzona, a ogrodzenie stanowi oddzielny od gruntu przedmiot własności. Tereny siedliskowe wsi Płazów uzbrojone są w sieć energii elektrycznej i sieć wodociągu wiejskiego. Na działce rośnie 7 sztuk jesionów.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, nieruchomość leży w terenach pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 15 809,00 zł.
(słownie złotych: piętnaście tysięcy osiemset dziewięć).
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 20 stycznia 2015 r., z dopiskiem „wadium za działki nr 488/4 i 489”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
5. Wadium wynosi: 3 100,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące sto).
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 27 stycznia 2015 r. o godz. 13.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 160,00 zł.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
13. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
14. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
15. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 27.
16. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 19 grudnia 2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny