Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drukuj
Grupa: INSTRUKCJA OBSŁUGI
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w Narolu i Lipiu
Data publikacji: 2014-11-28
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmianami) p o d a j e do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do d z i e r ż a w y.

1. Działka nr 68/6 o pow. 12,67 ha, położona w Lipiu, księga wieczysta Nr PR1L/00039007/7 – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,50 ha – do użytkowania rolniczego.
2. Działka nr 92 o pow. 0,14 ha, położona w Lipiu, księga wieczysta Nr PR1L/00039007/7 – do użytkowania rolniczego.
3. Działka nr 86 o pow. 0,3315 ha, położona w Narolu, księga wieczysta Nr PR1L/00027109/5 – do dzierżawy przeznacza się część o pow. 0,0020 ha – pod działalność gospodarczą.
4. Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego dla działek rolnych wynosi 250,00 zł za 1 ha.
5. Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego dla działek pod działalność gospodarczą wynosi netto 1,50 zł za 1 m2.
6. Okres dzierżawy do 5 lat.
7. Zgodnie z § 4 Uchwały Nr 163/XXIII/08 Rady Miejskiej w Narolu z dnia 20 listopada 2008 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawienia lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, pierwszeństwo dzierżawy przysługuje dotychczasowym dzierżawcom.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 28.11.2014 r. do dnia 18.12.2014 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowych nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 18.12.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.


Narol, dnia 28.11.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny