Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu - Narol, działka budowlana nr 639/6 o pow. 0,1475 ha.
Data publikacji: 2014-09-09
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol – KW Nr PR1L/00027109/5
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 639/6 o pow. 0,1475 ha – cena netto: 39 664,00 zł
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Dla nieruchomości została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa 4-ch budynków mieszkalnych wraz z budynkami garażowo-gospodarczymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 639/1 w Narolu”.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny nieograniczony.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 21.10.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 09.09.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny