Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

Ogłoszenia i komunikaty

Liczba odwiedzin kategorii: 120503

Dział zawiera ogłoszenia i komunikaty Urzędu Miasta i Gminy Narol, w tym komunikaty Centrum Zarządzania Kryzysowego

Nazwa pozycji Data
ogłoszenie Starosty Lubaczowskiego ws. wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu sporządzonego dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Wielkie Oczy i Gminy Miejskiej Lubaczów. 2018-11-15
Obwieszczenie Zarzadu Zlewni w Stalowej Woli 2019-01-09
Ogłoszenie na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Gminie Narol 2018-10-22
Ogłoszenie - otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy. 2017-11-24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Narol o przystąpieniu do opracowania Uproszczonego Planu Urządzania Lasu dla Lasów Miasta i Gminy Narol na lata 2018-2027 2017-11-22
Obwieszczenie w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Narolu w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016 - 2020 2017-12-28
Nabór wniosków na dofinansowanie projektów związanych z realizacją zadania własnego Gminy w zakresie sprzyjającym rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol w 2018 r. 2018-02-12
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Łukawicy i Przedszkola Samorządowego w Narolu 2018-06-22
Rozporządzenie NR6/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie 2018-10-18
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-06-27
Decyzja zezwalająca na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2017-06-27
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-03-27
Konsultacje społeczne uchwały dotyczącej Zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji 2017-03-24
Zmiana obwieszczenia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie: przystąpienia do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol. 2017-03-02
Obwieszczenie o przystąpieniu do konsultacji społecznych w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Narol. 2017-02-15
Obwieszczenie Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2017-02-02
Ogłaszenie o naborze projektów na realizację zadań poprzez dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol działające w formie stowarzyszeń, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2017-02-13
Protokół z konsultacji projektu uchwały w sprawie rocznego programu wspólpracy 2017 2016-10-10
Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Lubaczowskiej 2016-09-30
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2016-09-13
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 - zakończenie Konsultacji 2016-05-04
Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2016-03-04
Obwieszczenie - Gminny Program Rewitalizacji 2016-02-29
Wykonanie Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej dla projektu Gminy Narol pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej w Narolu Wsi ze zmianą sposobu użytkowania na wielorodzinny budynek socjalny z niezbędną i 2016-01-19
Wykonanie Studium Wykonalności wraz z odniesieniem do kryteriów oceny merytorycznej do projektu Gminy Narol pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Narol – etap II” 2016-01-19
Opracowanie Gminnego Planu Rewitalizacji dla Gminy Narol na lata 2016-2020 2016-01-18
Ogłoszenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narolu 2016-01-14
Projekt strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Narol na Lata 2015-2025 2015-12-21
Informacja o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji Gminy Narol 2015-11-30
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych 2015-08-31
II ogłoszenie o sprzedaży autobusu Autosan 2015-06-22
Ogłoszenie o sprzedarzy autobusu AUTOSAN 2015-06-03
Ogłoszenie o sprzedaży autobusu. 2015-04-07
Nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku - rok 2015 2015-02-17
„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL” PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2014-12-08
Konsultacje projektu: Rocznego programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok. 2014-08-21
Wyniki otwartego konkursu na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol 2014-06-25
Ogłoszenie-nabór projektów na realizację zadania polegającego na wydaniu publikacji z zawartością walorów kulturalnych i turystycznych Gminy Narol 2014-05-15
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL" PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2014-03-10
Nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu Gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2014-02-21
Zaproszenie do konsultacji projektu współpracy. 2014-01-28
Zaprasza do złożenia ofert cenowych na: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Narol”. 2013-08-13
"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROl" PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2013-03-25
INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ 2013-03-19
Ostrzeżenie metorologiczne Nr 484 2010-12-30
Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego Nr 12/10 w sprawie ograniczenia uzywania wyrobów pirotechnicznych 2010-12-10
Ostrzeżenie metorologiczne Nr 119 2010-12-06
Ogłoszenie - nabór projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2013-02-11
ZPO.6.2012 Zapytanie ofertowe Na Wybór inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu przebudowa targowiska 2012-12-27

"CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL"
PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU

2012-12-10
Projekt programu do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 2012-10-11
Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. 2012-04-17
Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2012-03-26
Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2012-02-29
Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej" 2012-02-20
Ogłoszenie o naborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol 2012-02-15
2011-12-06
Konsultacje Programu współpracy Gminy Narol z organizacjami pozarządowymi na rok 2012 2011-10-13
Ogłoszenie o wyborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku 2011-04-15
Inormacja o wyborze ofert na dowóz dzieci niepełnosprawnych 2011-03-20
Ogłaszenie o naborze projektów na dofinansowanie rozwoju sportu organizowanego przez kluby sportowe z terenu gminy Narol, nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2011-02-24
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL PROJEKT SYSTEMOWY MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NAROLU 2011-02-08
Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów 2010-10-12
Ogłoszenie wyników oceny ofert w ramach Programu Integracji Społecznej 2010-08-19
Ogłoszenie o wyborze ofert na utrwalanie działań Programu Integracji Społecznej 2010-08-13
Zaproszenie do składania ofert na działania utrwalające Programu Integracji Społecznej 2010-07-27
Zaproszenie do składania ofert na realizację usług integracji społecznej 2010-07-23
Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej 2010-06-07
Zaproszenie do składania ofert Program Integracji Społecznej 2010-05-11
CZAS NA AKTYWNOŚĆ W GMINIE NAROL-Projekt współfinansowany za środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2010-04-26
Oferty rekomendowane do zawarcia umów/porozumień w ramach Programu Integracji Społecznej. 2009-04-30
Informacja dotycząca wydłużenia terminu na składanie ofert w ramach Programu Integracji Społecznej w Gminie Narol 2009-04-17
Zaproszenie do składania ofert na usługi integracji społecznej. 2009-03-31
Zaproszenie do składania ofert w ramach PPWOW 2008-10-27
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Rudzie Różanieckiej 2008-08-08
Burmistrz Miasta i Gminy Narol ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Łukawicy 2008-08-08
Oferty rekomendowane do dofinansowania w ramach Programu Integracji Społecznej 2008-08-08
Zaproszenie do składania ofert 2008-07-04
Informacja o wyniku postępowania konkursowego 2008-03-31
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „ds. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej” 2008-03-14
Sprzedaż autobusu 2008-03-10
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w konkursie na stanowisko pracy - referent d.s. gospodarki lokalowej i mieszkaniowej 2008-03-07
Unieważnienie naboru na stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego z dnia 22 lutego 2008 r. 2008-02-27
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego oraz rozwoju lokalnego i promocji gminy 2008-02-27
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referenta ds. gospodarki mieszkaniowej i lokalowej 2008-02-22
Ogłaszenie o naborze na wolne stanowisko – referent ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego 2008-02-22
spredaż samochodu autobus marki Jelcz -080 2008-02-19
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - pracownik socjalny 2008-02-18
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - pracownik socjalny 2008-02-01
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszy Referent – ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2008-01-16
Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-12-21
Ogłaszenie o naborze na stanowisko młodszego referenta ds. budownictwa i planowania przestrzennego 2007-11-26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent – „Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych” 2007-11-23
Informacja o wynikach naboru na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu 2007-11-23
Lista osób spełniających wymagania formalne na GŁÓWNY KSIĘGOWY w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu. 2007-08-28
Lista osób spełniających wymagania formalne na stanowisko Referent – koordynator ds. rozwiązywania problemów alkoholowych. 2007-08-28
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy - Kerownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-08-17
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Główny Księgowy w Miejsko-Gminnym Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Narolu 2007-08-09
Ogłoszenie o naborze na stanowisko - referenta "Koordynator ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych" 2007-08-07
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-07-25
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-07-23
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 2007-06-26
Lista osób, które zgłosiły się do naboru na stanowisko Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-06-01
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2007-05-08
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy – Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-28
Lista kandydatów, które zgłosiły się do naboru na stanowisko pracy - Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-28
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Inspektor d/s ochrony środowiska 2007-03-07
Informacja o wyborze kandydata-na wolne stanowisko pracy referent d/s świadczeń socjalnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-27
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy - referend d/s świadczeń socjalnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-22
Lista osób które zgłosiły sie do naboru na stanowisko pracy – referent d/s. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-25
Nabór na wolne stanowisko pracy – referent d/s. świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych w MGOPS Narol 2007-02-06
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracy – referent d/s. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-25
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - referent ds. pozyskiwania funduszy unijnych 2007-01-09
Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu 2006-09-04
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny