Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE II PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI BUDOWLANYCH, POŁOŻONYCH W Jędrzejówce - działki nr 311/4 o pow. 0,1571 ha, nr 369/6 o pow. 0,1522 ha.
Data publikacji: 2013-10-30
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Jędrzejówka, oznaczonych jako działki nr 311/4 o pow. 0,1571 ha i nr 369/6 o pow. 0,1522 ha, objęte księgą wieczystą Nr PR1L/00026704/9, przeznaczone pod budowę budynków mieszkalnych.

1. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone w Jędrzejówce. Działki niezabudowane, położone w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wsi Jędrzejówka, mające możliwość uzbrojenia w energię elektryczną, wodociąg i kanalizację z istniejących sieci na warunkach określonych przez właścicieli sieci.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.
Dla w/w nieruchomości zostały wydane decyzje o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1) dla działki oznaczonej nr 311/4 – 24 080,25 zł
(słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt 25/100)
2) dla działki oznaczonej nr 369/6 – 23 359,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt dziewięć 00/100)

Do wylicytowanych cen nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 29 listopada 2013 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, tj. „wadium na działkę nr 311/4” lub „wadium na działkę nr 369/6”.

5. Wadium wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 311/4 – 4 800,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 369/6 – 4 600,00 zł.

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 6 grudnia 2013 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1 – parter - sala konferencyjna:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 311/4 – o godz.   9.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 369/6 – o godz. 10.00 .

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 30 październik 2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny