Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzdaż 4-ch działek budowlanych, połozonych w Narolu
Data publikacji: 2012-01-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Narol, oznaczonych jako działki nr 639/5 o pow. 0,1294 ha, nr 639/6 o pow. 0,1475 ha, nr 639/7 o pow. 0,1369 ha oraz nr 639/8 o pow. 0,1232 ha, objęte księgą wieczystą nr PR1L/00027109/5.

1. Opis nieruchomości: nieruchomości położone są w obrębie Narol, gm. Narol. Teren płaski, dojazd do działek z drogi gminnej, aktualnie jeszcze nie urządzonej. Działki od strony północnej sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej, od strony zachodniej z lasem, a od strony południowo-wschodniej z użytkami rolnymi. Działki mają możliwość podłączenia mediów: energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej, wody i gazu.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 4-ch budynków mieszkalnych wraz z budynkami garażowo-gospodarczymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 639/1 w Narolu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:

- działka nr 639/5 – 28 912,00 zł 
                               (słownie złotych: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwanaście);
- działka nr 639/6 – 32 841,00 zł 
                                (słownie złotych: trzydzieści dwa tysiące osiemset czterdzieści jeden);
- działka nr 639/7 – 30 540,00 zł 
                                (słownie złotych: trzydzieści tysięcy pięćset czterdzieści);
- działka nr 639/8 – 27 566,00 zł 
                                (słownie złotych: dwadzieścia siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć).

Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym Narol - Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 9 lutego 2012 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, np. „wadium za działkę nr 639/5”.

5. Wadium wynosi:

- dla działki nr 639/5 - 5 700,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy siedemset);
- dla działki nr 639/6 - 6 500,00 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset);
- dla działki nr 639/7 - 6 100,00 zł, (słownie złotych: sześć tysięcy sto);
- dla działki nr 639/8 - 5 500,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset);

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2012 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, sala konferencyjna - parter:

- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 639/5 - o godz.   9.00,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 639/6 - o godz. 10.00,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 639/7 - o godz. 11.00,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 639/8 - o godz. 12.00.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi: dla działki nr 639/5 - 290,00 zł, 
                                                            dla działki nr 639/6 - 330,00 zł,
                                                            dla działki nr 639/7 - 310,00 zł, 
                                                            dla działki nr 639/8 - 280,00 zł.

8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 27.

15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 10 styczeń 2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny