Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol”
Data publikacji: 2011-06-06
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.6220.4.2011                                                                        Narol, dnia 06.06.2011r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 74 ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol”;

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

ORAZ ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA,

że, w dniu 6 czerwca 2011 r. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Dębiny, gmina Narol”

W dniach od 8 czerwca 2011 r. do 28 czerwca 2011 r. społeczeństwo może zapoznać się z ww. decyzją oraz pozostałą zgromadzoną w toku przedmiotowego postępowania dokumentacją, w tym opinią organu, o którym mowa w art. 78 ww. ustawy. Dokumenty te znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, w pokuj nr 12, w godzinach 7.30 – 15.30 Od ww. decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowe Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

                                                                                                                  BURMISTRZ 

                                                                                                                Stanisław WOŚ

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny