Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż dz. nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, położ. w Hucie Złomy, przeznaczonej pod budowę zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej
Data publikacji: 2011-01-10
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Huta Złomy, oznaczonej jako działka nr 16/1 o pow. 7,7278 ha, objętej księgą wieczystą Nr 29661.

1. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położone w Hucie Złomy, gm. Narol. Działka o kształcie nieregularnym, o długości około 700 metrów i szerokości zmiennej od 60 do 200 metrów. Dojazd do działki z drogi powiatowej drogą gruntową wzdłuż całej działki. Odległość od drogi powiatowej do początku działki wynosi około 250 metrów Teren działki stanowi pastwisko klasy IV i V oraz las o pow. 0,6690 ha i pastwisko zadrzewione o pow. 0,52 ha. Las na terenie działki składa się z drzewostanu sosny, olchy, brzozy i topoli. Ukształtowanie terenu płaskie korzystne. Działka ma możliwość podłączenie do energii elektrycznej po wykonaniu przyłącza energetycznego od drogi powiatowej. Aktualnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: „Budowa zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego o funkcji agroturystycznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 16/1 w Hucie Złomy”.
3. Terminy przeprowadzonych nieograniczonych przetargów ustnych: I przetarg ustny – 31.08.2010 r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 120 000,00 zł netto (słownie złotych: sto dwadzieścia tysięcy ).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT (dotyczy części działki, która zgodnie z decyzją ustalającą warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskała możliwość zabudowy).
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do 9 lutego 2011 r., z dopiskiem „wadium za działkę nr 16/1”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
6. Wadium wynosi: 24 000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia cztery tysiące).
7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 15 lutego 2011 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.
8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 1 200,00 zł.
9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu wraz z podatkiem VAT, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (16) 63 17 087 wew. 24.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 10 styczeń 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny