Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: Zawiadomienie o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Ka
Data publikacji: 2009-07-28
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, 27.07.2009 r.

ROŚ.7615-13/09

 

Zawiadomienie

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”

i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ), art. 21 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 27 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16 czerwca 2009 r. (data wpływu 29.06.2009 r.) firmy KAZET Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 7, 22-600 Tomaszów Lubelski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.” oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Starosty Lubaczowskiego zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zakup maszyn produkcyjnych związanych z rozwojem firmy Kazet Sp. z o.o.”, opinie jednostek opiniujących oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu.

Na ww. postanowienie nie przysługuje zażalenie.


Otrzymują:

  • Burmistrz Miasta i Gminy Narol
  • Inwestorzy Mgr Stanisław Woś
  • Strony postępowania według wykazu
  • a/a
Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny