Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, pow
Data publikacji: 2009-08-13
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol,13.08.2009 r.

ROŚ.7615-10/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu Postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”.

i o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) ), art. 21 ust.2 pkt 8 oraz 72 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
zawiadamia,

że w dniu 13 sierpnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24 marca 2009 r. Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol oraz uzyskaniu opinii jednostek opiniujących: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Powiatowego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubaczowie oraz Starosty Lubaczowskiego zostało wydane Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowa wodociągu
w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”

Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Narol stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. .„Budowa wodociągu w miejscowości Chlewiska, Gm. Narol, powiat lubaczowski”oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie, z którą można się zapoznać w terminie do dnia 4 maja 2009 r., jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 631 70 87 w godzinach pracy urzędu. W tym terminie można również składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnej i elektronicznej.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny