Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości rolnych przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu, położonych w Jędrzejówce, oznaczonych jako działki nr: 417, 755 i 893.
Data publikacji: 2014-04-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Jędrzejówka – KW Nr PR1L/00026704/9
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 417 o pow. 0,11 ha – cena: 1 429,00 zł
działka nr 755 o pow. 0,35 ha – cena: 3 769,00 zł
działka nr 893 o pow. 0,21 ha – cena: 2 409,00 zł
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Nieruchomości do użytkowania rolniczego.

4. Forma sprzedaży: przetarg ustny.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 14.05.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.


Narol, dnia 02.04.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny