Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - bez przetargu - działki nr 32/8 o pow. 0,0389 ha, nr 32/9 o pow. 0,0380 ha i nr 32/10 o pow. 0,0337 ha, położ. w Jędrzejówce
Data publikacji: 2013-04-18
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Jędrzejówka – KW Nr PR1L/00026704/9.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 32/8  o pow. 0,0389 ha  – cena netto: 3 353,00 zł
działka nr 32/9  o pow. 0,0380 ha  – cena netto: 3 302,00 zł
działka nr 32/10 o pow. 0,0337 ha – cena netto: 3 042,00 zł
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki położone są w terenach zabudowy siedliskowej.
4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 31.05.2013 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.

Narol, dnia 18.04.2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny