Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie II przetargu ustnego na sprzedaż zabudowanych działek położonych w Rudzie Różanieckiej, oznaczonych nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej pow. 0,22 ha.
Data publikacji: 2012-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza II p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działki nr nr: 1551, 3017, 1548, 1549 i 1550 o łącznej powierzchni 0,22 ha oraz budynek piętrowy murowany z parterowymi przybudówkami o pow. użyt. 340,0 m2 oraz budynek gospodarczy murowany, parterowy o pow. użyt. 20,5 m2. objętej księgą wieczystą Nr PR1L/00032658/6.

1. Opis nieruchomości: działki nr 1551 i 3017 o łącznej pow. 0,03 ha, przylegające do drogi asfaltowej, w całości zabudowane piętrowym budynkiem murowanym wzniesionym na początku XX wieku, w latach 50-tych rozbudowany parterowymi przybudówkami. Aktualnie budynek jest pustostanem, wymagającym kapitalnego remontu. Działki nr 1548, 1549 i 1550, położone z tyłu za budynkiem, nie posiadają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Działka nr 1550 zabudowana murowanym budynkiem gospodarczym.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy działki znajdują się w terenach zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.
3. Termin przeprowadzonych nieograniczonych przetargów ustnych:
I przetarg ustny – 17 luty 2012 r.
4. Cena wywoławcza nieruchomości: 25 000,00 zł.
(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy);
5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 8 czerwca 2012 r., z dopiskiem „wadium za działki w Rudzie Różanieckiej”.
Za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
6. Wadium wynosi: 5 000,00 zł, (słownie złotych: pięć tysięcy).
7. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 14 czerwca 2012 r. o godz. 12.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 10.

8. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 250,00 zł.
9. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
10. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
11. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
12. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 10 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 8 maj 2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny