Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, obręb Narol, działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha, zabudowana byłą świetlicą
Data publikacji: 2011-01-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, obręb: Narol, ul. Armii Krajowej
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 2204 o pow. 0,0905 ha – cena netto: 38 572,00 zł.
Działka zabudowana parterowym budynkiem drewnianym – byłą świetlicą wiejską.

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi.

4. Forma sprzedaży: przetarg.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 16.02.2011 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.


Narol, dnia 04.01.2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny