Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol”
Data publikacji: 2009-08-12
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Narol, 10.08.2009 r.

ROŚ.7615-11/09


OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol”

i o możliwości zapoznania się
z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy


Działając na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 11 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227)
Burmistrz Miasta i Gminy Narol zawiadamia,

że w dniu 10 sierpnia 2009 r. po rozpatrzeniu wniosku Inwestora POLKOMTEL S.A. 02-676 Warszawa, ul. Postępu 3 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” z dnia 19.03.2009r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol”

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM nr BT-12889 SUSIEC SZUMY dz. nr 548/3 w Hucie Różanieckiej, gm. Narol” oraz dokumentacja w przedmiotowej sprawie jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, 37-610 Narol, pokój nr 12, I piętro, tel. 016 6317087 wew. 25 w godzinach pracy urzędu.

Burmistrz Miasta i Gminy Narol
Mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny