Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Płazowie - działki nr nr: 1604/3, 501/1 i 488/2.
Data publikacji: 2014-01-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczonych do sprzedaży.

1. Położenie, obręb, nr księgi wieczystej: Płazów – KW Nr PR1L/00031612/5.
2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
działka nr 1604/3 o pow. 0,0293 ha – cena: 2 509,00 zł;
działka nr 501/1 o pow. 0,1032 ha – cena: 8 549,00 zł;
działka nr 488/2 o pow. 0,1565 ha – cena: 12 109,00 zł.
3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Forma sprzedaży:
• działka nr 1604/3 - bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej;
• działki nr 501/1 i nr 488/2 - w trybie przetargu.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 13.02.2014 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 9, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 27.

Narol, dnia 02.01.2014 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny