Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Narol, działki nr nr: 1979/1, 1979/2, 1979/3, 1979/4, 1979/5, przeznaczone na poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
Data publikacji: 2012-11-02
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Narol przeznaczone do sprzedaży.

1. Położenie, numer księgi wieczystej: Narol – KW Nr PR1L/00027109/5.

2. Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:
• działka nr 1979/1 o pow. 0,0710 ha – cena:   6 339,00 zł
• działka nr 1979/2 o pow. 0,0820 ha – cena:   7 819,00 zł
• działka nr 1979/3 o pow. 0,1754 ha – cena: 16 009,00 zł
• działka nr 1979/4 o pow. 0,0223 ha – cena:   2 579,00 zł
• działka nr 1979/5 o pow. 0,0302 ha – cena:   3 439,00 zł

3. Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, powyższe działki znajdują się w terenach przeznaczonych pod zagospodarowanie rolnicze.

4. Forma sprzedaży: bez przetargu - na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionych nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej ustawy upływa z dniem 17.12.2012 r.

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-86 wew. 27.

Narol, dnia 02.11.2012 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny