Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie I przetargu ustnego na sprzedaż działek, połozonych w Narolu, przeznaczonych pod budowę garaży na samochody osobowe
Data publikacji: 2011-07-05
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie Narol, przy ul. Jana III Sobieskiego, oznaczonych jako działki nr 2311/1 o pow. 0,0067 ha, nr 2311/2 o pow. 0,0057 ha, nr 2311/3 o pow. 0,0054 ha, nr 2311/4 o pow. 0,0051 ha i nr 2311/5 o pow. 0,0048 ha objęte księgą wieczystą Nr PR1L/00027109/5, przeznaczone pod budowę garaży.

1. Opis nieruchomości: działki gruntowe położone w Narolu przy Osiedlu Jana III Sobieskiego. Teren płaski, od strony południowej działki przylegają bezpośrednio do drogi gminnej. Teren w bezpośrednim sąsiedztwie posiada pełne uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej.

2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym ZagospodarowaniaPrzestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla w/w nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy, ustalająca warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pod nazwą: Budowa 10-ciu garaży na samochody osobowe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2311 w Narolu.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
              1). dla działki oznaczonej nr 2311/1 – 1 724,00 zł 
                    (słownie złotych: jeden tysiąc siedemset dwadzieścia cztery);
              2). dla działki oznaczonej nr 2311/2 – 1 495,00 zł
                    (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dziewięćdziesiąt pięć);
              3). dla działki oznaczonej nr 2311/3 – 1 426,00 zł
                    (słownie złotych: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia sześć);
              4). dla działki oznaczonej nr 2311/4 – 1 357,00 zł
                    (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt siedem);
              5). dla działki oznaczonej nr 2311/5 – 1 288,00 zł
                   (słownie złotych: jeden tysiąc dwieście osiemdziesiąt osiem).
Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 23% podatek VAT.

4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 2 sierpnia 2011 r. za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.
Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, np. „wadium na działkę nr 2311/1”.

5. Wadium wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/1 – 340,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/2 – 290,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/3 – 285,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/4 – 270,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/5 – 250,00 zł.

6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 8 sierpnia 2011 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9:

- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/1 – o godz.   9.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/2 – o godz. 10.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/3 – o godz. 11.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/4 – o godz. 12.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2311/5 – o godz. 13.00.

7. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.

9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.

10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.

11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 5 lipiec 2011 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny