Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: ogłoszenie przetargu na sprzedaż działek nr 1580 i nr 1581/5 o łacznej pow. 0,1683 ha, położonych w Płazowie, zab. budynkiem murowanym
Data publikacji: 2009-11-16
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL

ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Płazów, przy ul. Mickiewicza, oznaczonej jako działki nr 1580 i nr 1581/5 o łącznej pow. 0,1683 ha, zabudowanej budynkiem parterowym murowanym, aktualnie nieużytkowanym o pow. zabudowy 302,5 m2 wraz z dobudówką o pow. zab. 18.8 m2, objętej księgą wieczystą Nr 31612.

1. Przetarg odbędzie się w dniu 18 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, pok. nr 9.

2. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30 370,00 zł
(słownie złotych: trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt).
 

3. Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 310,00 zł.

4. Wadium wynosi: 3 100,00 zł (słownie: trzy tysiące sto złotych).

5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie  do 14 grudnia 2009 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

6. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
Oferent który przetarg wygrał jest zobowiązany, przed zawarciem aktu notarialnego do wpłaty gotówką na w/w konto Gminy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

8. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

9. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.

10. Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję zabudowy siedliskowej.
Budynek usytuowany na działce ujęty jest w wojewódzkiej ewidencji zabytków i została dla niego opracowana karta ewidencyjna zabytków architektury i budownictwa.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9 i pod nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

12. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 16 listopada 2009 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny