Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza” ogłasza nabór na stanowisko Kierownik Biura LGD
Data publikacji: 2009-02-03
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Robert Pinkowicz

Zarząd Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania „Serce Roztocza”

ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów


OGŁASZA NABÓR

NA  STANOWISKO

 

KIEROWNIK BIURA  LGD „SERCE ROZTOCZA”

 

 

Wymagania konieczne:

- wykształcenie wyższe kierunkowe ( administracja, marketing i zarządzanie, prawo), 

- doświadczenie w pracy na rzecz organizacji pozarządowych lub w administracji publicznej, sam       samorządowej –  minimum pół roku,            

- wiedza z zakresu funduszy strukturalnych w szczególności PROW 2007-2013,

- znajomość zagadnienia Leader,

- znajomość zasad funkcjonowania LGD i przepisów prawnych w zakresie wdrażania LSR,

- bardzo dobra znajomość MS Office, obsługi Internetu, poczty e- mail.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość języka obcego- atut dodatkowy,

- umiejętność pracy zespołowej,

- dobra organizacja pracy,

- dyspozycyjność,

- terminowość.

 

Główne Zadania:

- wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia,

- prowadzenie spraw Stowarzyszenia,

- prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy,

- gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia,

- przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu          

  i Rady,

- sporządzanie protokółów i sporządzanie odpisów podjętych uchwał przez organy Stowarzyszenia i doręczanie ich uprawnionym osobom i instytucjom,

- prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

- zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym,

- pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,

- przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym,

- przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla    Zarządu Stowarzyszenia LGD „Serce Roztocza”,

- przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli.


Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę,
- wymiar czasu pracy – pełen etat.


Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- list motywacyjny,
- życiorys – curriculum vitae,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- dokumenty poświadczające staż pracy,
- oświadczenie  kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji


Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów lub pocztą na adres Lokalnej Grupy Działania „Serce Roztocza”  ul. Rynek 1, 37-611 Cieszanów z dopiskiem „Nabór na kierownika biura LGD” w terminie do dnia         4 marca 2009 r., godz. 15:00 (decyduje data wpływu).


Nabór przebiegać będzie w oparciu o Regulamin naboru na stanowisko Kierownika biura LGD „Serce Roztocza” dostępny poniżej.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny