Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
Data publikacji: 2008-12-08
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)    p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości położonej w Narolu, objętej księgą wieczystą Nr 27109, stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol, przeznaczone do  d z i e r ż a w y  jako teren pod istniejącym, wybudowanym na warunkach tymczasowych kioskiem handlowym, stanowiącym odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

1.       Działka nr  85 o pow. 0,6647 ha – do dzierżawy przeznaczona część o pow. 10m2;

2.       Wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 1,00 zł za 1 m2.

Na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. /Dz. U. z 2004 r. Nr 54 poz. 535 z późn. zm./ dzierżawa objęta jest 22% stawką podatku VAT, która zostanie doliczona do czynszu dzierżawnego.

3.     Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym          planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.              

        Zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Narol wymieniona wyżej działka znajduje się w strefie zabudowy miejskiej: I-Centrum.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy zgodnie z w/w ustawą podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Narol, tj. od dnia 09.12.2008 r. do dnia 29.12.2008 r. oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu.        

 

Osoby zainteresowane dzierżawą przedmiotowej nieruchomości proszone są o składanie ofert w terminie do 29.12.2008 r.

 

Bliższych informacji o nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

Narol, dnia 08.12.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny