Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
Data publikacji: 2008-12-03
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

działając na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami)  p o d a j e  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Narol  przeznaczone  do  s p r z e d a ż y.

 

1.      Położenie, obręb: Narol, ul. Sportowa.

2.      Numer, powierzchnia, cena nieruchomości:

·    działka nr 466/13 o pow. 0,0295 ha i działka nr 466/14 o pow. 0,0026 ha        - łączna cena netto:  3 733,00 zł.

 

3.      Przeznaczenie: brak planu zagospodarowania przestrzennego, zgodnie ze studium kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy – teren zabudowy mieszkaniowe jednorodzinnej, w której faktycznie się znajduje.

 

 

4.      Forma sprzedaży: bez przetarguna poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wyżej wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34, ust.1 pkt 1 i 2 wyżej cytowanej  ustawy  upływa  z  dniem  14.01.2009 r.

 

 Bliższych informacji o nieruchomościach ujętych w niniejszym wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pokój nr 10, nr tel. (0-16) 631-70-87 wew. 24.

 

 Narol, dnia  03.12.2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny