Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: Ogłoszenie IV przetargu na sprzedaż działki budowlanej nr 1677/4, położ. w Rudzie Różanieckiej
Data publikacji: 2008-08-04
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ  MIASTA  i  GMINY  NAROL

ogłasza  IV  p r z e t a r g   ustny  nieograniczony  na  sprzedaż   nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narol, położonej w obrębie Ruda Różaniecka, oznaczonej jako działka nr 1677/4 o pow. 0,2127 ha,  objętej księgą wieczystą  Nr 32658.

 

1.       Przetarg odbędzie się w dniu 5 września 2008 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol,  ul. Rynek 1,  pok. nr 9.

 

2.       Cena  wywoławcza  nieruchomości  wynosi:  9 000,00 zł  

      (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

      Do wylicytowanej ceny nieruchomości zostanie doliczony 22% podatek VAT.

 

3.       Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 90,00 zł.

 

4.       Wadium wynosi: 900,00 zł  (słownie złotych: dziewięćset).

 

5.       Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce do kasy Urzędu Miasta i Gminy Narol lub na konto w Banku Spółdzielczym w Narolu                   Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 w terminie do  1 września 2008 r.  – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy.

 

6.       Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, natomiast pozostałą część wartości nieruchomości należy wpłacić przed wyznaczonym terminem sporządzenia umowy kupna-sprzedaży.

Pozostałe wpłacone wadia zostaną zwrócone w ciągu 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu  przetargu.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wadium nie podlega zwrotowi.

 

7.   Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:

      -  dowód wpłaty wadium

      -  dokument potwierdzający tożsamość

      - upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru  Sądowego (w przypadku osoby prawnej).

 

8.   Obszar w skład którego wchodzi przedmiotowa nieruchomość nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Narol, dla nieruchomości wyznaczono funkcję – teren zabudowy mieszkaniowej.

      Nieruchomość położona jest w widłach pomiędzy rzeką Różanką, a drogą gminną asfaltową – w centrum wsi. Sąsiednie działki zabudowane są budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi.

           

9.       Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol,  pok. nr 9  i pod  nr tel. (0-16) 63 17 087 wew. 24.

 

10.   Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu  z ważnych  powodów.

 

     Narol, dnia 4 sierpnia 2008 r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny