Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Drukuj
Grupa: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Nazwa pozycji: konkurs na dowóz osób niepełnosprawnych
Data publikacji: 2008-02-05
Osoba, która stworzyła pozycję: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek
Osoba odpowiedzialna za tresć: Inspektor d/s zamówień publicznych Adolf Adamek

BURMISTRZ MIASTA I GMINY NAROL

Ogłasza otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96, poz.873,z późniejszymi  zmianami)

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego 6tysięcy  złotych).

II. Zasady przyznawania dotacji:

Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z

podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych

w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003r. Nr 96,

poz.973 z późniejszymi zmianami).

III. Terminy i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadania ustala się od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2008r.

2..Warunki realizacji zadania:

a) dowóz dzieci z głębokim, znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym,

ze sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu Gminy Narol, miejsca zamieszkania
dziecka do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim i z powrotem,

b) dowóz dzieci odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych ( wózki inwalidzkie),

c) w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi.

IV. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa z dniem 05.03.2008r. o godz.10oo.

Miejsce składania ofert: Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Narolu pok.nr3. Ofertę składa się na obowiązującym formularzu, którego wzór określa Rozporządzenie Ministra gospodarki, Pracy i polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2003r. (Dz. U. Nr 193, poz.1891 ).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1. aktualny odpis z rejestru działalności gospodarczej (ważny3 miesiące od daty wystawienia)

2.Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy zadania

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. Tryb rozpatrywania ofert przez organ administracji publicznej:

a) otwarcie kopert z ofertami,

b) ustalenie, które z ofert spełniają wymogi zawarte w ogłoszeniu,

c) odrzucenie ofert, które mimo wezwania do uzupełnienia, nie spełniają warunków określonych w ogłoszeniu i niezwłoczne pisemne zawiadomienie podmiotów o odrzuceniu ich ofert,

d) analiza merytorycznej zawartości ofert,

e) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację pozarządową

f) ocena przedstawionej na realizację zadania kalkulacji kosztów w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego,

g) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,


h) wybranie najkorzystniejszej oferty i określenie wysokości środków przyznanych na realizację zadania Gminy

3) Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

a)zgodność projektu z zadaniami Gminy oraz z zadaniami statutowymi podmiotu, b)wartość merytoryczną projektu,

c)koszt realizacji projektu, w tym wysokość udziału środków własnych podmiotu oraz oczekiwaną wysokość dotacji,

d)staranne i terminowe wywiązywanie się z umów i porozumień zawartych z Gminą w ciągu ostatnich trzech lat,

e) dotychczasową współpracę podmiotu z Gminą

Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.

VI. Informacja o zrealizowaniu w roku ogłoszenia konkursu i roku poprzednim zadań publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, w tym wysokość udzielonych dotacji:

W roku ogłoszenia konkursu i w roku poprzednim tj. 2006 na realizację zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Narol do Ośrodka Rehabilitacyjno­

Edukacyjno-Wychowawczego w Tomaszowie Lubelskim wydatkowano:

-- w 2006 r. 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych)

- w 2007 r. 4300 zł (słownie: cztery tysiące trzysta złotych)

 

Narol 05.02.2007r.

 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny