Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Data publikacji: 2006-09-04
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

Burmistrz Miasta i Gminy Narol

ogłasza nabór na  stanowisko

Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 

Miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1

 

Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:

 

1/ Kierowanie, koordynowanie i odpowiedzialność za funkcjonowanie i całokształt spraw realizowanych przez Urząd Stanu Cywilnego w Narolu, którego działalność polega m.in. na:

 • rejestracji stanu cywilnego poprzez sporządzanie aktów stanu cywilnego oraz wydawanie ich odpisów,
 • przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński na zasadach dotychczasowych oraz wydawanie zaświadczeń do zawarcia małżeństw konkordatowych,
 • wydawanie decyzji administracyjnych wynikających z prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego, kodeksu postępowania administracyjnego, kodeksu cywilnego,
 • prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego,
 • sporządzanie wniosków o odznaczenia „Za długoletnie pożycie małżeńskie” i organizowanie spotkań z jubilatami oraz jubileuszy urodzin 90, 95 i 100 lat dla mieszkańców Miasta,

2/ Uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej, w razie potrzeby

    w posiedzeniach Komisji Rady.

3/ Reprezentowanie Urzędu Stanu Cywilnego na zewnątrz.

 

 

Kandydat winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać wykształcenie wyższe,
 2. posiadać 5 lata stażu pracy w tym łącznie co najmniej dwuletni staż pracy:
  • na stanowiskach urzędniczych w urzędach marszałkowskich, wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych, starostwach powiatowych, powiatowych jednostkach organizacyjnych, urzędach gminy, jednostkach pomocniczych gminy oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych, biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz zakładów budżetowych utworzonych przez te związki, biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego, lub
  • w służbie cywilnej, lub
  • w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk obsługi, lub
  • w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi, lub
  • na kierowniczych stanowiskach państwowych
 3. cieszyć się nieposzlakowaną opinią;
 4. nie być karany za przestępstwo popełnione umyślnie;
 5. posiadać znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego,
 6. posiadać znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 7. posiadać znajomość ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego
 8. posiadać znajomość ustawy o zmianie imion i nazwisk

 

 

Oferty kandydatów muszą zawierać:

 1. podanie o pracę,
 2. kwestionariusz personalny kandydata,
 3. dyplom (kserokopia dyplomu) ukończenia studiów wyższych,
 4. dyplomy i świadectwa ukończenia innych form podnoszenia kwalifikacji (studia podyplomowe, egzaminy zawodowe, kursy),
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku,
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. nr 133,poz.883 z późniejszymi zmianami)

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci winni składać w zamkniętych i  zaadresowanych kopertach do dnia 16 lipca 2007 roku w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul.Rynek 1. Na kopercie powinien być umieszczony napis: „ Nabór na stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy Narol.”. Oferty można składać osobiście lub drogą pocztową - decyduje data wpływu do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Narol.

 

 

Lista kandydatów, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze. Lista ta będzie zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów, w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Narol

/-/

Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny