Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

STATYSTYKA

Drukuj
Grupa: STATYSTYKA
Nazwa pozycji: OGŁOSZENIE I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH W DĘBINACH - działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha, nr 535/8 o pow. 0,3045 ha.
Data publikacji: 2013-10-23
Osoba, która stworzyła pozycję:  Grażyna Kowalczuk

BURMISTRZ MIASTA i GMINY NAROL
ogłasza I p r z e t a r g ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narol, położonych w obrębie DĘBINY, oznaczonych jako działki nr 535/5 o pow. 0,3007 ha, nr 535/6 o pow. 0,3020 ha, nr 535/8 o pow. 0,3045 ha, objętych księgą wieczystą Nr PR1L/00021611/5.

1. Opis nieruchomości: nieruchomości gruntowe położone w Dębinach, gm. Narol. Działki niezabudowane o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trapezu. Ukształtowanie terenu płaskie. Od północy działki przylegają i ma dojazd od drogi gminnej asfaltowej. W niedalekim sąsiedztwie znajdują się działki zabudowane wsi Dębiny. Działki nieuzbrojona, możliwość podłączenia do sieci energetycznej.
2. Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego: obszar w skład którego wchodzą przedmiotowe nieruchomości nie jest objęty aktualnie obowiązującym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego. Dla działki sąsiedniej o nr 535/7 została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GPB.7331-46/10 pod nazwą „Budowa zagrody siedliskowej gospodarstwa rolnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 535/7 w Dębinach”.
3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi:
1) dla działki oznaczonej nr 535/5 – 21 249,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć)
2) dla działki oznaczonej nr 535/6 – 21 339,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć)
3) dla działki oznaczonej nr 535/8 – 21 569,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć)
4. Warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, na konto Gminy Narol w Banku Spółdzielczym w Narolu Nr 94 9103 0001 2001 0000 0198 0013 w terminie do 20 listopada 2013 r. – za terminową wpłatę uznaje się datę wpływu na konto Gminy Narol.

Wpłacając wadium należy określić, której nieruchomości dotyczy, poprzez podanie numeru działki, np. „wadium na działkę nr 535/5”.
5. Wadium wynosi:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/5 – 4 200,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/6 – 4 200,00 zł,
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/8 – 4 300,00 zł .
6. Czas i miejsce przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 26 listopada 2013 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1 – I piętro, pok. nr 9:
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/5 – o godz. 10.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/6 – o godz. 11.00
- dla nieruchomości oznaczonej jako działka nr 535/8 – o godz. 12.00
7. O wysokości postąpienia
decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
8. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałych uczestników przetargu zwrócone zostanie nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu – po podaniu numeru konta na które należy je zwrócić.
9. Oferent, który przetarg wygrał jest zobowiązany, nie później niż na jeden dzień przed zawarciem aktu notarialnego, do wpłaty na konto Gminy Narol Nr 73 9103 0001 2001 0000 0198 0003 - Bank Spółdzielczy Narol, jednorazowo ceny nabycia ustalonej w wyniku przetargu, pomniejszonej o kwotę wpłaconego wadium.
10. Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu.
11. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są przedłożyć komisji przetargowej:
- dowód wpłaty wadium
- dokument potwierdzający tożsamość
- upoważnienie do reprezentowania oraz do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (w przypadku osoby prawnej).
12. Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości obciążają w całości kupującego.
13. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wyższej od wywoławczej.
14. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Narol, pok. nr 9
i pod nr tel. 16 631 70 86 wew. 27.
15. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Narol, dnia 23 października 2013 r.
 

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny