Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE

Drukuj
Grupa: OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
Nazwa pozycji: OBWIESZCZENIEo odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny odnia na środowisko dla dokumentu pn
Data publikacji: 2011-02-24
Osoba, która stworzyła pozycję:  Mariusz Kierepka
Osoba odpowiedzialna za tresć:  Mariusz Kierepka

ROŚ.7615-10/10                                                                       Narol, dnia 24.02.2011 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAROL

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) - informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu aktualizacji. „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”. Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Pismem z dnia 24.02.2010 r. znak: WOOŚ-410.27.2011.AD-2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uznał pod dokonaniu analizy zapisów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018” mając na względzie brak znaczącego oddziaływania spowodowanego ich realizacją stwierdzono iż wprowadzone Aneksem zmiany dotyczące wzrostu poziomu wkłady własnego a zmniejszenie udziału współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. nie stanowi podstaw do stwierdzenia konieczności poddania procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu. uznał, że przedstawiony w Programie harmonogram działań przewidzianych do realizacji nie wyznacza ram dla realizacji przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Opinią sanitarną z dnia 23.02.2010 r. znak: SNZ.465-90/10 Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektora Sanitarny w Rzeszowie uzgodnił w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumenty „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49, Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Narol odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Narola na lata 2010-2018”.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminie Narol ul. Rynek 1.

Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta i Gminy Narol ul. Rynek 1, pok. nr 10, w godzinach pracy Urzędu.

 

                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                     Stanisłąw Woś

 

Otrzymują:

1. Gmina Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol

2. Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Narol,

3. Tablicy ogłoszeń w Urzędu Miasta i Gminy Narol, 4. A/a

 

 

 

 

Osoby odpowiedzialne

Mariusz Kierepka

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny