Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu ogłasza przetarg niograniczony na dostwę Oleju Napędowego.
Data publikacji: 2009-01-06
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

ZP-3410-I -1/09                                                                                Narol, dnia 06.01.2009 r.

 

 

Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu

 

Ogłasza

 

PRZETARG NIEOGRANICZONY

 

na: „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS”

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w biuletynie zamówień publicznych w dniu 06.01.2009 r.

pod numerem 4075-2009

 

1) Nazwa i adres zamawiającego:

            Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu

ul. Graniczna 11, 37-610 Narol

tel. (0-16) 6319323, fax (0-16) 6319323

Osoba upoważniona do kontaktu:

Stanisław Rysiowski

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro.

 

3) Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można uzyskać w siedzibie

Zamawiającego  w godz. od 8.00 do 14:30 od poniedziałku do piątku.

Dostępna jest również na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol –  
            www.bip.narol.pl

 

4) Określenie przedmiotu zamówienia:

            „Sprzedaż oleju napędowego do pojazdów MGZEAS”

Asortyment oraz ilości :

a) olej napędowy ok. 24000 litrów  rocznie

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych.

 

6) Termin wykonania zamówienia:

Do 30.12. 2009r.

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia

     tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podstawie

art. 24ust.1 i 2, oraz spełniający wymogi określone w art. 22 ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych

8) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Cena Oleju napędowego –  80%

Stały upust - 20%

10) Miejsce i termin składania ofert:

W siedzibie zamawiającego tj. Miejsko-Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Narolu, ul. Graniczna 11, 37-610 Narol, do dnia  14.01.2009r. do godz. 10:00.

 

11) Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu otwarcia ofert.

12) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz  z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

            Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

14) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

            Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

15) Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub w art.134 ust.6 pkt.3i4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

            Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień  uzupełniających których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 i 7.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny