Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Oferty rekomendowane do dofinansowania w ramach Programu Integracji Społecznej
Data publikacji: 2008-08-08
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

W dniu 05.08.2008 roku, Komisja Oceniająca ds. oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, finansowanego z umowy pożyczki nr 7358 POL, zawartej w dniu 07 kwietnia 2007 r. pomiędzy Rządem Polskim a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju dokonała wyboru najkorzystniejszych ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenia do składania ofert ogłoszone przez Burmistrza Miasta i Gminy Narol w dn. 09.07.2008 roku na świadczenie usług integracji społecznej.
Wybór usługodawców odbył się w oparciu o procedurę banku Światowego zwaną CPP (Community Partnership Procurement - tj. Uczestnictwo Społeczności w Zamówieniach Publicznych) opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej, dostępnym pod adresem:
www.ppwow.gov.pl.

Rekomendację do zawarcia umowy otrzymali:

1.      Koło Gospodyń Wiejskich w Płazowie i Ochotnicza Straż Pożarna w Płazowie
– 3 oferty

2.      Gminny Ośrodek Kultury w Narolu -3 oferty

3.      Miejski Klub Sportowy ,,Roztocze” Narol – 1 oferta

4.      Koło Gospodyń Wiejskich w Rudzie Różanieckiej i Ochotnicza Straż Pożarna
w Rudzie Różanieckiej – 1 oferta

5.      Szkoła Podstawowa w Rudzie Różanieckiej – 1 oferta

6.      Koło Gospodyń Wiejskich w Lipsku i Ochotnicza Straż Pożarna w Lipsku – 1 oferta

7.      Ludowy Klub Sportowy ,,Tanew” i Zespół Szkół w Łukawicy – 1 oferta

 

Uzasadnienie wyboru:
Oferty ww. usługodawców zostały wybrane, gdyż spełniły warunki zawarte w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 9 lipca 2008 roku oraz zawierały wymaganą, niezbędną dokumentację.

W części II ,,Usługi dla dzieci i młodzieży” złożone zostały cztery ofert na łączną kwotę usług przekraczającą alokację środków na rok 2008 Programu Integracji Społecznej w tej części w Gminie Narol. Wszystkie oferty spełniły wymogi oceny formalnej i technicznej. Usługodawcy poproszeni zostali do negocjacji o obniżenie kosztów złożonych ofert.

Szczegółowe informacje w załączniku nr 1.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny