Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

PETYCJE

Drukuj
Grupa: PETYCJE
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o zamówieniu wartości poniżej 60.000 euro - dostawa węgla kamiennego
Data publikacji: 2008-01-08
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś
Osoba odpowiedzialna za tresć: Dyrektor Miejsko-Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Admi Stanisław Rysiowski
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

o wartości poniżej 60.000 euro


MIEJSKO GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

w NAROLU 37-610 Narol, Ul. GRANICZNA 11, powiat lubaczowski,

tel. (016) 631-93-24, ogłasza przetarg nieograniczony na


DOSTARCZENIE WĘGLA DO SZKÓŁ GMINY NAROL


Zamówienie obejmuje dostarczenie następujących asortymentów:


 • węgiel kamienny orzech 10 ton

 • węgiel kamienny kostka 190 ton


 1. Termin realizacji zamówienia – 31.12.2008 r.


 1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego

pok. 25


 1. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


 1. Miejsce i termin składania ofert – siedziba Zamawiającego, lok. 25 do dnia 24.01.2008 r. godz. 1000.


 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2008 r. o godz. 1100 w siedzibie zamawiającego, lok. 25.


 1. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pan Stanisław Rysiowski


 1. Termin związania ofertą – 30 dni.


 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych i określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

cena ofertowa – 100 %

Narol, dnia 08.01.2008r.

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny