Biuletyn Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Elektroniczne biuro obsługi mieszkańca

REJESTRY

Drukuj
Grupa: REJESTRY
Nazwa pozycji: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy -Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu
Data publikacji: 2007-05-08
Osoba, która stworzyła pozycję: informatyk Krzysztof Karaś

OGŁOSZENIE

 

Urząd Miasta i Gminy Narol

ul. Rynek 1, 37-610 Narol

 

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu


 

 

1.         Osoba ubiegająca się o zatrudnienie musi spełniać następujące wymagania niezbędne do zatrudnienia na stanowisku:

a)      posiadanie obywatelstwa polskiego,

b)     posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na stanowisku,

c)       posiadanie wykształcenia wyższego (preferowane kulturoznawstwo, pedagogika kulturalno-oświatowa, organizacja kultury, marketing i zarządzanie),

d)      dobra znajomość obsługi komputera,

e)      ukończony 18 rok życia oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

f)        stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

g)      niemożność prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne,

h)      nieposzlakowana opinia,

i)        posiadanie co najmniej 2 letniego stażu pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 „ustawy o pracownikach samorządowych” lub w służbie cywilnej, w służbie zagranicznej(z wyjątkiem pracowników obsługi) lub w innych urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub na kierowniczych stanowiskach państwowych.

 

 

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

Do zadań wykonywanych na stanowisku, na które przeprowadzany jest nabór należeć będzie:

1)      Kierowanie i zarządzanie Gminnym Ośrodkiem Kultury, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ustawą o organizowaniu instytucji kultury oraz statutem Gminnego Ośrodka Kultury.

2)      Prowadzenie prawidłowej oraz zgodnej z przepisami prawa gospodarki finansowej instytucji.

3)      Zatrudnianie pracowników oraz tworzenie w razie potrzeby dodatkowych miejsc pracy.

4)      Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury na zewnątrz.

 

 

 

3. Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae,

2. list motywacyjny,

3. kserokopia dowodu osobistego,

4. kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,

5. dokumenty potwierdzające staż pracy,

6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm).

 

 

4. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Narol, ul. Rynek 1, 37-610 Narol lub za pośrednictwem poczty z podaniem adresu zwrotnego z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Narolu” w terminie do dnia 25.05.2007 r. (decyduje data wpływu do UMiG Narol).  Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy Narol oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

5. Inne informacje.

I etap weryfikacji.

Złożone oferty poddane zostaną analizie mającej na celu porównanie danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych z wymaganiami formalnymi zawartymi w ogłoszeniu. Lista kandydatów, zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.narol.pl oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie. O terminie i miejscu przeprowadzenia II etapu – osoby zostaną powiadomione indywidualnie.

II etap weryfikacji.

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem, oraz ewentualnie test kwalifikacyjny – podczas których sprawdzone zostaną przydatności kandydatów do pracy na stanowisku. Osobą wyłonioną w drodze naboru jest kandydat, który uzyska największą ilość punktów.

Informacja o wyniku naboru zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej UMiG Narol, oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie.

 

 

                                                                                            Burmistrz Miasta i Gminy Narol

 

 

                                                                                                      mgr Stanisław Woś

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita polska
Podkarpackie przestrzeń otwarta
Europejski Fundusz Społeczny