Narol: ZP.271.15.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00zł.
Numer ogłoszenia: 411274 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 016 6317086 w. 27, faks 016 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.15.2011 Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011 r. i na spłatę wcześniej zaciągniętych rat pożyczek i kredytów w kwocie 1 500 000,00zł..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie, obsługa kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na sfinansowanie r. kwota kredytu 1 500 000,00 PLN ( słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) a) okres kredytowania: karencja do 31 grudnia 2011; spłata 108 miesięcy ( liczony od 31.03.2012 r. do 31.12.2020 r.) b) spłata odsetek i kapitału w okresach : - odsetki w okresach kwartalnych (płatne w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału od początku kredytowania tj. lata 2012 do 2020) - kapitał w okresach kwartalnych ( 8 rat w kwocie po 50 000, 00 PLN płatnych w terminach do 31 marca ,do 30 czerwca, do 30 września, do 31 grudnia każdego roku począwszy od 31 marca 2012 r.), 4 raty w kwocie po 12,500,00 PLN płatnych w terminach do 31 marca ,do 30 czerwca, do 30 września, do 31 grudnia każdego roku począwszy od 31 marca 2014r. , 12 raty w kwocie 37 500,00 PLN płatnych w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do 30 września , do 31 grudnia każdego roku począwszy od 31 marca 2015r.),12 rat w kwocie po 50 000,00PLN płatnych w terminach do 31 marca ,do 30 czerwca, do 30 września, do 31 grudnia każdego roku począwszy od 31 marca 2018 r.) zabezpieczenie: weksel in blanco z deklaracją wekslową Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich (PLN). c) Kredyt będzie uruchomiony w dniu 27.12.2011 r. na pisemną dyspozycję kredytobiorcy w formie przelewu na wskazany rachunek bankowy w wysokości 1 500 000,00 PLN. d) Dopuszcza się możliwość zmiany wysokości i terminu uruchomienia kredytu. O wysokości i terminie transzy Kredytobiorca poinformuje Bank w terminie 7 dni przed wypłatą transzy kredytu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad Miasta i Gminy Narol 37-610 Narol ul. Rynek 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.12.2011 godzina 10:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy Narol 37-610 Narol ul. Rynek 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie