Narol: ZP-3410-XIV-1-10 1. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Kościuszki w Narolu w km od 0+170 do 0+284 ,2. Remont nawierzchni drogi nr 1643R Jacków-Wola Wielka w km 2+446 - 2+911 w Woli Wielkiej,3. Remont nawierzchni ul. Graniczna w Narolu o powierzchni 670 m2
Numer ogłoszenia: 183298 - 2010; data zamieszczenia: 25.06.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 016 6317086 w. 27, faks 016 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-3410-XIV-1-10 1. Remont nawierzchni drogi gminnej - ul. Kościuszki w Narolu w km od 0+170 do 0+284 ,2. Remont nawierzchni drogi nr 1643R Jacków-Wola Wielka w km 2+446 - 2+911 w Woli Wielkiej,3. Remont nawierzchni ul. Graniczna w Narolu o powierzchni 670 m2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ad 1. Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki: 1100 m2, Roboty rozbiórkowe frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - przekopy, Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - zacięcia na skrzyżowaniu i na ul. Kościuszki, Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 15 cm mechanicznie, Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat. I-III: 22,5x0,50x0,7+16,5x0,50x0,5+1,5+2x1,0=15,5 m3, Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem bez syfonu, Kanał z rur PCV PRAGMA o śr. 300 mm łączonych na wcisk, Przykanaliki z rur PCV o śr. 200 mm łączonych na wcisk, Studnie rewizyjne betonowe o śr. wewn. 1000 mm, głębokość: 1,50 m, wykonanie obudowy wylotu kanału o śr. 300 mm: beton B20: 0,8 m3, Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. IV, podbudowa zasadnicza - dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm: 22,5 m2, górna warstwa nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm: 22,5 m2, Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min-asfaltową, warstwą o śr. grubości: 2,5 cm: 1100 x 0,025x 2,5 t/m3 = 68,8 t , Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna 1100 m2. Ad 2 Ścięcie zawyżonego pobocza i nadmiaru ziemi zalegającej przy krawędzi jezdni - 465 mb:465 x 0,50 x 2 = 465 m2, Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki: 1100 m2, Koryta o głębokości 20 cm na poszerzeniach:11,00 x 2,00 x 0,5 = 11 m2, podbudowa zasadnicza - dolna warstwa podbudowy tłuczniowej gr. 20 cm: 11 m2, górna warstwa nawierzchni tłuczniowej gr. 15 cm: 11,00 x 4,00+6,00/2 = 55 m2, Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min-asfaltową, warstwą o śr. grubości: 3,5 cm: 465x4,00+11x2x0,5x 0,035x 2,5 t/m3 = 163,8 t , Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna 465x4,00+11x2x0,5 = 1872 m2. Ad 3 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych z betonu, kostki: 670 m2, Wyrównanie istniejącej nawierzchni masą min-asfaltową, warstwą o śr. grubości 2 cm: 670 m2 x 0,020x 2,5 t/m3 = 33,5 t, Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm warstwa ścieralna 670 m2..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek1 37-610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Narol ul. Rynek1 37-610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie