Narol: ZP.271.6.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol
Numer ogłoszenia: 342398 - 2015; data zamieszczenia: 15.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Narol , ul. Rynek 1, 37-610 Narol, woj. podkarpackie, tel. 16 63170 87, faks 16 6317104.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP.271.6.2015 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Narol.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Rodzaje odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych. Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Narol: 1. odpady komunalne zmieszane; 2. odpady komunalne zebrane selektywnie: - szkło, - papier, - tworzywa sztuczne, - metale, - odpady zielone. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych dotyczy wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, zapisami uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Narol. 2. Częstotliwość zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości. Odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych: 1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu. W okresie sezonu letniego (lipiec, sierpień) - dwa razy w miesiącu; 2. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu. Odbieranie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny następujących frakcji: szkła, papieru, tworzyw sztucznych i metali, odpadów zielonych: 1. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu. 2. z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz w tygodniu. 3. Rodzaje pojemników, w których mieszkańcy gromadzić będą odpady. Odpady komunalne zmieszane powstające na terenie nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej będą gromadzone w przystosowanych do odbioru odpadów pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemności od120 do 240 litrów. W przypadku zabudowy wielorodzinnej mogą być stosowane pojemniki kontenerowe - 1.100 litrów. Odpady komunalne zmieszane mogą być również gromadzone w workach foliowych koloru czarnego. Do selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą stosowane worki foliowe o pojemnościach od 60 do 120 litrów, w następującej kolorystyce: - do zbierania szkła - worek foliowy koloru ZIELONEGO; - do zbierania papieru - worek foliowy koloru NIEBIESKIEGO; - do zbierania tworzyw sztucznych i metali - worek foliowy koloru ŻÓŁTEGO; - do zbierania odpadów zielonych - worek foliowy koloru BRĄZOWEGO. 4. Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów komunalnych na terenie gminy Narol za jeden rok. Rodzaj wytwarzanych odpadów Ilość odpadów w zabudowie jednorodzinnej w Mg/rok Ilość odpadów w zabudowie wielorodzinnej w Mg/rok Razem Odpady komunalne zmieszane 620,00 30,00 650,00 Szkło 60,00 1,00 61,00 Papier 10,00 1,00 11,00 Tworzywa sztuczne i metale 72,0 1,00 73,00 Odpady zielone 3,00 2,00 5,00 RAZEM 765,0 35,0 800,0 Ilość odpadów podana powyżej jest orientacyjna i wynika ze sprawozdań za 2014 r. Ilości zostały podane w celu sporządzenia oferty. 5. Zasady odbioru odpadów. Odbiór odpadów selektywnych od mieszkańców gminy, którzy zadeklarowali selektywną zbiórkę odpadów prowadzony będzie według następujących zasad: a) Odpady zbierane selektywnie oraz odpady zmieszane będą odbierane w taki sposób, aby nie dopuścić do zmieszania poszczególnych rodzajów odpadów. W tym celu przedsiębiorca zobowiązany jest ustalić inny termin odbioru odpadów zmieszanych oraz inny termin dla odpadów segregowanych. b) Wykonawca sprawdzi losowo w każdym miesiącu odbierania odpadów w gospodarstwach domowych zawartość worków z odpadami selektywnie zebranymi pod kątem rzetelności segregacji odpadów przez mieszkańców. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej segregacji Wykonawca przyjmuje te odpady jako odpady zmieszane. Przed zakwalifikowaniem odpadów selektywnych jako zmieszanych, w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, Wykonawca sporządzi na tę okoliczność stosowną dokumentację (np. oświadczenie, dokumentację fotograficzną) i przekaże ją Zamawiającemu. 6. Obowiązki sprawozdawcze Wykonawcy. 1) Wykonawca ma obowiązek przekazywania Zamawiającemu miesięcznych kart przekazania odpadów informacje o: - ilości odebranych odpadów zmieszanych [ w Mg]; - ilości odebranych odpadów ze szkła [ w Mg]; - ilości odebranych odpadów z papieru [ w Mg]; - ilości odebranych odpadów z tworzyw sztucznych [ w Mg]; - ilości odebranych odpadów z metali [ w Mg]; - ilości odebranych odpadów zielonych [ w Mg]. Raporty muszą być przekazane w formie papierowej i elektronicznej w sposób uzgodniony z Zamawiającym. Raporty miesięczne będą podstawą do rozliczenia faktury (faktur) wystawionej przez Wykonawcę za wykonaną usługę. 2) Raporty wagowe dla każdego pojazdu i każdego kursu w danym dniu 3) Przez cały czas trwania umowy Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu sprawozdania półroczne zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Środowiska. 4) Wykonawca będzie przekazywał sprawozdania półroczne, zgodnie ze wzorem stosowanego Rozporządzenia i przekazywał Zamawiającemu w terminie do końca miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie po danym półroczu. 5) Raporty z GPS.(przekazywać zamawiającemu na jego żądanie) 6) Informacje o formie recyklingu odpadów.(Potwierdzenie dokonania recyklingu odpadów zbieranych w sposób selektywny) 7.Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Narol. 1) W zakresie transportu odpadów komunalnych Wykonawcę obowiązuje: a) zakaz mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości; b) zakaz odbioru odpadów w niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. c) zakaz odbioru odpadów poza godzinami pracy Urzędu Gminy (tj. 7:30-15:30) 2) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowych harmonogramów odbioru odpadów. Harmonogram powinien odpowiadać następującym wytycznym: a) powinien być sformułowany w sposób przejrzysty, jasny, pozwalający na szybkie zorientowanie się co do konkretnych dat odbierania odpadów; b) nie powinien zawierać żadnych dodatkowych treści ponad informacje związane z wykonywaniem zamówienia, w szczególności reklam, informacji propagandowych, itd.; c) powinien wskazywać na daty odbierania poszczególnych frakcji odpadów z nieruchomości. W zakresie odbioru odpadów gromadzonych w sposób selektywny: - Wykonawca dostarczy do nieruchomości worki na odpady gromadzone w sposób selektywny: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale oraz odpady zielone. - ponad to wykonawca dostarczy worki na w/w odpady do referatu gospodarki komunalnej gdzie mieszkańcy będą mogli dobrać brakujące worki. Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia wszystkich właścicieli o w/w harmonogramach przed terminem odbioru odpadów. W tym celu Wykonawca sporządza harmonogramy odbiorów w formie wydruków, które dostarcza właścicielom nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Narol. Ponadto Wykonawca dostarcza Zamawiającemu w/w/ harmonogramy w wersji elektronicznej, które Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej. 3) Wykonawca zobowiązany jest do terminowego i właściwego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych według ustalonych harmonogramów. 4) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego i właścicieli nieruchomości zamieszkałych o zmianach harmonogramów lub niemożności dostosowania się do ich wykonania. 5) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania wszystkich odpadów komunalnych wytworzonych na terenie wszystkich nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgromadzonych w odpowiednich pojemnikach i workach. 6)W przypadku gdy odpady nie są gromadzone w odpowiednich pojemnikach, w tym workach odpowiadających wymaganiom Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Narol, Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia dokumentacji fotograficznej tych pojemników wraz ze zdjęciem nieruchomości, przy której wystawiono odpady, ich odebrania oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o nieruchomości, na której odpady nie są gromadzone w sposób odpowiadający wymaganiom Regulaminu. 7) Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 21) ,samodzielnego zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub przekazania do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Narol. 8) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia kart ewidencji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia lub odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących frakcji odpadów: papier, szkło, tworzywa sztuczne i metale. Osiągnięte przez Wykonawcę poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku obliczone będą na podstawie wzorów zawartych w w/w Rozporządzeniu. 10) Wykonawca prowadzi comiesięczny raport z systemu GPS zamontowanego w pojeździe przeznaczonym do odbierania odpadów, dokumentującego przebieg pracy pojazdu na terenie objętym zamówieniem. 11) Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne z terenów zamieszkałych w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych rozporządzeniem określonych poziomów ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 12) Wykonawca ma obowiązek podania numerów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykonywały usługę na terenie gminy. 13) Wykonawca powinien spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). 14) Wykonawca będzie miał zakaz prowadzenia na terenie gminy i poza gminą odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości nie objętych umową, w dniach odbierania odpadów z terenu gminy Narol. 15) Wykonawca dokona odbioru i transportu odpadów w przypadku, gdy dojazd do miejsc odbioru odpadów komunalnych będzie utrudniony z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i właściciela nieruchomości, bez ubiegania się o roszczenie z tytułu wzrostu kosztów realizacji przedmiotu zamówienia. 16) Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu podgląd monitoringu z przebiegu zbiórki odpadów wraz z przeszkoleniem pracownika wskazanego przez Zamawiającego.

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.50.00.00-2, 90.51.10.00-2, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 23.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający przewiduje wadium w kwocie 9 000,00zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.narol.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Gmina Narol ul. Rynek 1, 37- 610 Narol.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie